КОМУНІКАТОР
×

Ком­па­ния «ЭКОТЕХ-Ин­жи­ни­ринг» - про­из­во­ди­тель уль­тра­фи­о­ле­то­вых
сте­ри­ли­за­то­ров Water Space при­вет­ству­ет вас!Бак­те­ри­цид­ная без­опас­ность пи­тье­вой во­ды – од­на из наи­глав­ней­ших про­блем каж­до­го че­ло­ве­ка, за­бо­тя­ще­го­ся о сво­ем здо­ро­вье.


Един­ствен­ным ма­ло­за­трат­ным и кар­ди­наль­ным ре­ше­ни­ем этой про­бле­мы, яв­ля­ет­ся об­ра­бот­ка во­ды уль­тра­фи­о­ле­то­вым из­лу­че­ни­ем (уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми лу­ча­ми).


Тех­ни­че­ским во­пло­ще­ни­ем та­кой воз­мож­но­сти яв­ля­ют­ся уль­тра­фи­о­ле­то­вые бак­те­ри­цид­ные уста­нов­ки (си­сте­мы), обес­пе­чи­ва­ю­щие инак­ти­ва­цию в во­де вред­ных мик­ро­ор­га­низ­мов.


Эти уста­нов­ки (си­сте­мы) име­ют мно­же­ство на­зва­ний, на­при­мер:Ино­гда их на­зы­ва­ют уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми обез­за­ра­жи­ва­те­ля­ми или уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми сте­ри­ли­за­то­ра­ми, или уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми филь­тра­ми, или уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми лам­па­ми. Но под все­ми эти­ми на­зва­ни­я­ми под­ра­зу­ме­ва­ет­ся од­но и то же бак­те­ри­цид­ное обо­ру­до­ва­ние, ко­то­рое обес­пе­чи­ва­ет на­деж­ную дез­ин­фек­цию во­ды, за­ра­жен­ной вред­ной мик­ро­фло­рой.


Уста­нов­ки бак­те­ри­цид­ной об­ра­бот­ки во­ды уль­тра­фи­о­ле­то­вым из­лу­че­ни­ем яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ным фи­наль­ным ат­ри­бу­том лю­бой си­сте­мы во­до­под­го­тов­ки, вклю­чая обо­ру­до­ва­ние для бас­сей­нов, ак­ва­ри­умов и очист­ных со­ору­же­ний По сво­ей эф­фек­тив­но­сти обез­за­ра­жи­ва­ния во­ды и про­сто­те в ис­поль­зо­ва­нии они пре­вос­хо­дят лю­бое дру­гое обо­ру­до­ва­ние, вы­пол­ня­ю­щее сход­ные функ­ции.


Ес­ли вы ище­те ка­че­ствен­ный про­дукт – уль­тра­фи­о­ле­то­вую бак­те­ри­цид­ную уста­нов­ку, спо­соб­ную обес­пе­чить га­ран­ти­ро­ван­ное обез­за­ра­жи­ва­ние (дез­ин­фек­цию) во­ды,


тогда Вам сюда:
 
ВХОДУЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СТЕРИЛІЗАТОРИ ВОДИ

ЧОМУ ПРОФЕСІИОНАЛИ ВОДОПІДГОТОВКИ ОБИРАЮТЬ
Water Space


СІМ ІЗ БЕЗЛІЧІ ПРИЧИН:
1
4
Висока стійкість до стрибків і перепадів напругиПостійний контроль рівня потужності випромінювача
 
Блоки керування стерилізаторів спроектовані і виготовлені на основі електромагнітних баластів, які, на відміну від електронних, невибагливі до якості електроживленняВ моделях PRO впроваджено технологію постійного контролю рівня потужності бактерицидної лампи, що усуває потребу в придбанні надмірно дорогих та недовговічних датчиків вимірювання інтенсивності випромінювання
 
2
5
Підвищена ефективність опромінення водиНезначний нагрів води в реакторі
 
В установках реалізована унікальна технологія вихрової турбулізації води вздовж випромінювача «whirl & mixTM», що забезпечує максимальну дозу опромінення води по всій довжині реактораКонструкція реакторів, низькотемпературні випромінювачі забезпечують незначний нагрів води, що знаходиться в реакторі, навіть у випадку тривалих простоїв працюючої установки
 
3
6
Комфортність в обслуговуванні обладнанняНадійність та довговічність обладнання
 
Завдяки конструкції реактора та швидкознімному коннектору «quick off», заміна випромінювача може здійснюватись як зверху, так і знизу реактора без перекриття водопостачання та скидання тиску водиЕлектричне з’єднання випромінювача з кабелем має герметичне виконання, що запобігає коррозійному руйнуванню контактів роз’єму під впливом конденсату, що неминуче утворюється в кварцовому чохлі
1
Висока стійкість до стрибків і перепадів напруги
 
Блоки керування стерилізаторів спроектовані і виготовлені на основі електромагнітних баластів, які, на відміну від електронних, невибагливі до якості електроживлення
 
2
Підвищена ефективність опромінення води
 
В установках реалізована унікальна технологія вихрової турбулізації води вздовж випромінювача «whirl & mixTM», що забезпечує максимальну дозу опромінення води по всій довжині реактора
 
3
Комфортність в обслуговуванні обладнання
 
Завдяки конструкції реактора та швидкознімному коннектору «quick off», заміна випромінювача може здійснюватись як зверху, так і знизу реактора без перекриття водопостачання та скидання тиску води
4
Постійний контроль рівня потужності випромінювача
 
В моделях PRO впроваджено технологію постійного контролю рівня потужності бактерицидної лампи, що усуває потребу в придбанні надмірно дорогих та недовговічних датчиків вимірювання інтенсивності випромінювання
 
5
Незначний нагрів води в реакторі
 
Конструкція реакторів, низькотемпературні випромінювачі забезпечують незначний нагрів води, що знаходиться в реакторі, навіть у випадку тривалих простоїв працюючої установки
 
6
Надійність та довговічність обладнання
 
Електричне з’єднання випромінювача з кабелем має герметичне виконання, що запобігає коррозійному руйнуванню контактів роз’єму під впливом конденсату, що неминуче утворюється в кварцовому чохлі
7
Ми знаходимось з вами поруч, в Україні, і завжди відкриті для взаємодії та співробітництва. Ми невідкладно доставимо вам наші установки, забезпечимо змінними елементами, аксесуарами та будь-якими деталями, що входять до складу обладнання, а також проконсультуємо по питанням знезараження води и роботи наших стерилізаторів


Стерилізатор Water Space – ваш кваліфікований вибір


Якість рівня ведучих світових брендів

Ціни рівня українського ринку

Комфортні умови співпраці


Сертифікат на СМК
по ДСТУ ISO 9001:2015


Сертифікат ISO 9001:2015
(міжнародний)


Гігієнічний висновок
ДПСС України


Декларація про відповідність
техрегламенту