КОМУНІКАТОР
×
Гарантії виробника

Ми гаран­туємо по­пе­ред­ньо­му влас­нику, що вироб­лений нами і прид­баний ним про­дукт не матиме дефек­тів мате­ріалу і виго­товлен­ня, якщо він був вста­новле­ний і експлу­атував­ся відпо­відно до техніч­них вимог ком­панії ЕКОТЕХ-Інжи­ніринг протя­гом 1-го року від дати продажу (від­вантажен­ня).

Протягом гарантій­ного тер­міну ми від­ремонту­ємо або замі­нимо про­дукти, які повер­таються нам і визна­чаються нами як дефектні.

Ця гарантія не поши­рюється на будь-який продукт, якщо встанов­лено, що дефек­ти продук­ту є нас­лідком неправиль­ного викорис­тання, нед­балості або нещас­ного випад­ку; або зміни (моди­фікації) продук­ту; або пошкод­жень через його ремонт неквалі­фіко­ваною особою; або мон­тажу та експлу­атації продук­ту з порушен­ням вимог техніч­ної доку­мента­ції виробни­ка.

Гарантія буде анульо­вана, якщо який-небудь з вихід­них ярликів продук­ту буде видале­ний.

Положення гаран­тії є нашим єдиним зобов'язан­ням і виклю­чають відпові­даль­ність перед клі­єн­том за будь-які випад­кові, непря­мі або особли­ві збит­ки або витра­ти, пов'язані з вико­ристан­ням або неможли­вістю вико­ристан­ня нашого продук­ту, для будь-яких цілей, крім цілей, зазна­чених у техніч­ній доку­мента­ції вироб­ника.

Покупець має право повер­нути продук­цію протя­гом 14 днів з момен­ту покуп­ки. Товар пови­нен бути в завод­ській упаков­ці, без пошкод­жень і слі­дів уста­новки і викорис­тання.

Настійно рекоменду­ємо зареєстру­вати прид­баний Вами про­дукт ком­панії Екотех-Інжи­ніринг. Це прис­корить і полег­шить нашу з Вами взаємо­дію при виникнен­ні необхід­ності в по­стачан­ні Вам змін­них елемен­тів, запчас­тин і аксесуа­рів. Реєстра­ція є прос­тою і займе менше 2 хвилин Ва­шого часу.

Перейдіть на сторін­ку сайту «Реєстра­ція покуп­ки», запов­ніть «Фор­му реєстра­ції покуп­ки», і натис­ніть кноп­ку «Надіс­лати».