ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
×
×

Продукція > УФ знезаражувачі > Лікбез

Курс НБУ    
25.232299

На сьогодні
30.08.2018
Умови доставки
Умови оплати
×Лікбез Реєстрація покупки Запитання-відповідь

Змінні
елементи
Опціонні
індикатори
Блоки
керування
Запасні
частини


Трохи теорії


Установки бак­тери­цид­ної оброб­ки води ультра­фіоле­товим вип­ро­міню­ван­ням є обов’яз­ко­вим фіналь­ним атри­бутом будь-якої сис­теми водо­підго­товки. Завдяки про­стоті у вико­ристан­ні та ефектив­ності знеза­раження, вони знай­шли най­шир­ше засто­суван­ня в побу­ті і виро­бниц­тві – усюди, де пот­рібна чиста вода.

Знезараження води ультра­фіолето­вими (УФ) проме­нями відно­ситься до числа фізич­них (без­реагент­них) методів дезін­фекції води. Головна пере­вага цих методів – відсут­ність змін складу і власти­востей оброб­люваної води. Знеза­ражуючий ефект УФ-опро­мінення у першу чергу обумов­лений реак­ціями в струк­турі молекул ДНК і РНК бактерій і вірусів, що відбу­ваються під його впливом. Резуль­татом цих фотохі­мічних реакцій є незво­ротні пошкод­ження ДНК і РНК, а також пору­шення в струк­турі мембран і клітин­них стінок мікро­організ­мів. Все це приз­водить до їх загибелі.

Як позитивний фактор слід від­мітити, що при стери­лізації води не відбу­вається накопи­чення пероксид­них сполук і під дією УФ-випро­мінюван­ня інакти­вуються деякі піро­генні речо­вини, що потра­пили у воду.

Численними дослід­женнями встанов­лено, що бактери­цидна дія УФ-опро­мінення як на біль­шість звичай­них пато­генних вегета­тивних бактерій, так і на спорові, сильніше, ніж хлору­вання. Крім того, УФ-опро­мінення інак­тивує віруси, викли­каючи їх заги­бель при енергії акти­вації 16–40 мДж/см2 і за цим показ­ником перевер­шує метод озону­вання. Так, для досяг­нення високого віруліцид­ного ефекту потрібна доза озону на рівні 0,5–0,8 г/л і три­валість контакту до 12 хв, а при викорис­танні УФ-опро­мінення інакти­вація вірусів відбу­вається за кілька секунд.

Відомо, що деякі види бак­терій здатні утворю­вати штами, нечут­ливі до дії хлору. Для інакти­вації таких мікро­організ­мів методи УФ-опро­мінення неза­мінні: до їх бактери­цидної дії у бактерій не розви­вається «звикання». Важливо відмі­тити, що для УФ-опро­мінення немає обме­ження верх­нього порогу дози, завдяки чому збіль­шенням дози УФ-випро­мінювання можна майже завжди домог­тися бажа­ного рівня знеза­раження.


Доза випро­мінюван­ня (мДж/см2), яка не­обхід­на для інакти­вації 99,9% віру­сів і бактерій

ВірусиБактерії
Аденовірус типа III4,5Agrobacterium lumefaciens8,5Clostridium botulinum11,2Legionella dumoffill5,5Leptospira interrogans6,0Rhodospiril-lum rubrum6,2Serratia marcescens6,2Staphyloco-ccus albus5,7Пірогени стрептокока4,2
Бактеріофаг6,6Bacillus anthracis (сибірська виразка)8,7Corynebac-terium diphtheriae6,5Легіонела пневмофіла (хвороба легіонера)12,3Mycobacterium tuberculosis10,0Pseudomonas fluorescens6,6Shigella dysenteriae - Дизентерія4,2Staphylococcus aureus6,6Streptococcus salivarius4,2
Coxsackie6,3Bacillus megatherium Sp. (veg)2,5Дизентері-альні бацили4,2Leptospira canicola – Інфекційна жовтяниця6,0Neisseria catarrhalis8,5Salmonella typhi (тифозна лихоманка)7,0Shigella flexneri - Дизентерія3,4Staphylococcus epidermidis5,8Streptococcus viridans3,8
Інфекційний гепатит8,0Bacillus megatherium Sp. (споры)5,2Eberthella typhosa4,1Legionella longbeachae2,9Phytomonas tumefaciens8,5Сальмонела Виды15,2Shigella paradysenteriae3,4Streptococcus faecaila10,0Vibrio comma (Холера)6,5
Грип6,6Bacillus paratyphosus6,1Escherichia coli6,6Legionella gormanil4,9Proteus vulgaris6,6Salmonella enteritidis7,6Shigella sonnei7,0Streptococs hemolyticus5,5Vibrio cholerae6,5
Ротавірус24,0Bacillus subtilis11,0Legionella bozemanii3,5Legionella micdadei3,1Pseudomonas aeruginosa10,5Сальмонела10,5Spirillum rubrum6,2Streptococs lactis8,8Micrococcus candidus12,3

Джерела інформації:

William V. Collentro, “Treatment of Water with Ultraviolet Light – Part I”, Ultrapure Water.

James E. Cruver, Ph.D., “Spotlight on Ultraviolet Disinfection”, Water Technology.

Dr. Robert W. Legan, “Alternative Disinfection Methods-A Comparison of UV and Ozone”.

Rudolph Nagy, Research Report BL-R-6-1059-3023-1, Westinghouse Electric Corporation.

Myron Lupal, “UV Offers Reliable Disinfection”, Water Conditioning & Purification.

John Treij, “Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification.

Bak Srikanth, “The Basic Benefits of Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification.

“The Use of Ultraviolet Light for Microbial Control”, Ultrapure Water.


Примітка: різні джерела можуть повідомляти про різні (що вагаються в невеликих межах) дозах інактивації.