ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
×
×

Продукція > УФ знезаражувачі > Запитання-відповідь

Курс НБУ    
25.232299

На сьогодні
30.08.2018
Умови доставки
Умови оплати
×Лікбез Реєстрація покупки Запитання-відповідь

Змінні
елементи
Опціонні
індикатори
Блоки
керування
Запасні
частини

Питання, які задаються часто

Перед покупкою:

Як вибрати стерилізатор води для сім'ї?

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ
Через цю форму ви можете задати нам питання, яке вас цікавить, викласти свої зауваження і побажання, або повідомити нам про щось щодо нашої продукції або сервісу.

* Обов’язкові поля

 
 
 
CAPTCHA ImageОновити
 

Питання, які задаються часто

Перед покупкою:

Як вибрати стерилізатор води для сім'ї?
Продуктивність наших стериліза­то­рів орі­єнто­вана на макси­маль­ну вит­рату води. Наприк­лад, якщо ви стоїте перед необхід­ністю покуп­ки УФ-стериліза­то­ра для пот­реб однієї сім’ї, що склада­єть­ся з 3-4 чо­ло­вік, то, в залеж­ності від добо­вої вит­рати во­ди, для біль­шості сис­тем водо­пос­тачан­ня підій­дуть установ­ки продук­тив­ністю 1,4 м3/год або 2,7 м3/год.

Як часто треба міняти ультра­фіолетову лам­пу в сте­рилі­за­торі?
УФ-лампи розраховані на 9000 годин (приблиз­но 12 міся­ців) ро­бо­ти. В залеж­ності від умов експлуа­тації стери­лі­за­то­ра, на­прик­лад, час­тоти вми­кань/вими­кань ус­та­нов­ки, перепа­дів нап­руги в електро­мережі і т.і., інтенсив­ність випромі­нюван­ня лам­пи з часом зни­жуєть­ся. Тому ми рекомен­дуємо прово­дити за­мі­ну УФ-лам­пи один раз на рік.

Якою повинна бути температура води?
Нормальний робочий діапазон температур 2°C - 50°C. Якщо ви має­те намір ви­користо­ву­ва­ти стерилі­за­тор для зне­заражен­ня во­ди з темпе­ра­ту­рою поза цього діапа­зону, звер­ніть­ся за консуль­тацією в наш техніч­ний від­діл.

Яким повинен бути рН води?
6,5 – 9,5.

Як застрахуватися від того, щоб вит­рати во­ди не пере­вищу­ва­ли продук­тив­ність уста­нов­ки?
Ми можемо запро­по­ну­ва­ти вам спе­ціаль­ний обме­жу­вач по­то­ку во­ди, який гаран­тує від­повід­ність цих пара­мет­рів. Для цього ви по­вин­ні по­відо­ми­ти нам по­каз­ник тис­ку во­ди у вашій сис­темі водо­поста­чан­ня і вид стери­лі­за­то­ра, який ви прид­бали.

Монтаж:

Де слід встановити стерилізатор?
Бактерицидні установки призначені для ви­корис­тан­ня всере­ди­ні при­мі­щень, в су­хих, доб­ре освіт­ле­них міс­цях, тоб­то в умо­вах, прий­нят­них для ре­гу­ляр­но­го обслу­го­ву­ван­ня стери­лі­за­то­рів. При мон­тажі уста­нов­ки необ­хід­но зали­ши­ти міс­це в одну дов­жи­ну ре­ак­то­ра для по­даль­шої за­мі­ни лам­пи або профі­лак­ти­ки квар­цо­во­го чох­ла. Крім того, стери­лі­за­тор по­ви­нен бу­ти роз­міще­ний в кін­ці вашої сис­те­ми водо­під­го­тов­ки, яко­мога ближ­че до міс­ця ви­корис­тан­ня об­роб­ле­ної во­ди.

Чи потрібна спеціальна розет­ка для ро­бо­ти стери­лі­затора?
Ви можете підключити стерилі­за­тор до зви­чай­ної по­бу­то­вої ро­зет­ки (220 В / 50 Гц). Од­нак гар­ним ви­бо­ром бу­де за­зем­лен­ня ус­та­нов­ки, для цьо­го во­на має від­по­від­ний за­зем­люючий кон­тур.

Чи потрібен попередній фільтр?
Якщо у воді присутні будь-які механіч­ні час­тин­ки, то во­ни мо­жуть екра­ну­ва­ти мікро­орга­ніз­ми від ультра­фіо­ле­то­вих про­ме­нів. То­му ми ре­ко­мен­ду­ємо ви­ко­рис­то­ву­ва­и по­пе­ред­ній 5-ти­мі­крон­ний фільтр для ви­да­лен­ня цих час­ти­нок.

Чи можна підключати стерилізатор до лі­нії га­ря­чої во­ди?
Ні. Стерилізатор передбаче­ний для об­роб­ки хо­лод­ної во­ди.

Вода, яку я використовую, виглядає про­зо­рою. Чи по­трі­бен в цьому ви­пад­ку по­пе­ред­ній фільтр?
Попередній фільтр ніколи не буде зай­вим. На­віть як­що у ва­шій во­ді не­ма чо­го філь­тру­ва­ти, фільтр зав­жди ви­ко­нає фун­кцію до­дат­ко­во­го за­хис­ту в разі будь-яких не­га­тив­них змін у сис­те­мі ва­шого во­до­поста­чан­ня.

Як встановлювати стерилізатор: го­ри­зон­таль­но або вер­ти­каль­но?
В залежності від конфігурації ва­шої сис­те­ми во­до­під­го­тов­ки, стери­лі­за­тор мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний як вер­ти­каль­но, так і го­ри­зон­таль­но.

Після монтажу:

Як часто потрібно міняти лампу: через рік або ко­ли во­на пе­рес­тає сві­ти­ти­ся?
Незважаючи на те, що лампа світиться, з пли­ном ча­су потуж­ність ви­промі­нювання падає. Ми ре­комен­дуємо мі­няти лам­пу кож­ні 12 міся­ців, щоб підтри­му­вати опти­маль­ну ефек­тив­ність ро­бо­ти стери­лі­за­то­ра. Крім того, ми про­пону­ємо вам ви­корис­то­ву­ва­ти опціон­ний інди­ка­тор яс­кра­вос­ті випро­міню­ван­ня WS15-55RSE або WS15-55RS PRO (в залеж­ності від моди­фіка­ції ва­шого стери­лі­за­то­ра), який по­ка­зує змен­шен­ня рів­ня ультра­фіоле­то­во­го випро­міню­ван­ня в ра­зі:
- забруднення або відкладень на квар­цо­во­му чох­лі,
- підвищеного забруднення води розчи­не­ни­ми в ній речо­ви­на­ми,
- падіння потужності випроміню­ван­ня лам­пи.

Що робити, якщо стерилізатор деякий час був від­клю­че­ний і в ньо­го, так са­мо як і в тру­бопр­овід після стери­лі­за­то­ра, по­тра­пи­ла не­зне­за­ра­же­на во­да?
Доброю практикою в цьому випад­ку бу­де вве­ден­ня в реак­тор стери­лі­за­то­ра і тру­бо­провід між стери­лі­за­то­ром і точ­кою ви­ко­рис­тан­ня во­ди хло­рвміст­ного роз­чи­ну. Піс­ля приб­лиз­но пів­го­дин­ної де­зін­фек­ції та­ким чи­ном, слід вклю­чи­ти стери­лі­за­тор і зли­ти во­ду в точ­ці ви­ко­рис­тан­ня до зник­нен­ня за­па­ху хло­ру.

Де знаходиться серійний но­мер сте­ри­лі­за­то­ра?
Серійний номер вказаний на етикет­ці в се­ре­дин­ній час­ти­ні (ра­йон огля­до­во­го ві­кон­ця) стери­лі­за­то­ра, на тиль­ній сто­ро­ні бло­ка управ­лін­ня, на упа­ков­ці ус­та­нов­ки, а та­кож в пас­пор­ті стери­лі­за­то­ра.

Як часто слід очищати кварцовий чо­хол?
Це залежить від якості оброблюва­ної во­ди. Чим гір­ше які­сть во­ди, тим час­ті­ше по­тріб­но очи­ща­ти чо­хол. Ми ре­ко­мен­ду­ємо огля­ну­ти квар­цо­вий чо­хол піс­ля од­но­го мі­ся­ця ро­бо­ти, щоб по­ба­чи­ти, чи є які-небудь від­кла­ден­ня або за­бруд­нен­ня на чох­лі. Якщо не­має, ви­ко­най­те цю ж опе­ра­цію з інтер­ва­лом в три мі­ся­ці, по­тім че­рез пів­ро­ку і т.д., щоб виз­на­чи­ти ро­зум­ний гра­фік очи­щен­ня. Якщо оче­вид­не за­бруд­нен­ня про­яв­ля­єть­ся про­тя­гом од­но­го мі­ся­ця, вам не­об­хід­но вста­но­ви­ти по­пе­ред­ню сис­те­му філь­тра­ції пе­ред стери­лі­за­то­ром для ви­да­лен­ня з во­ди ре­чо­вин, від­по­ві­даль­них за за­бруд­нен­ня квар­цо­во­го чох­ла.